ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ปอปรด้วยความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร ระยะ 5 ปี (Vision) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567)
สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำในการผลิตและพัฒนาตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพ ชุมชนและอาเซียน
------------------------------------------------------------------
พันธกิจวิทยาลัย (Mission)
พันธกิจที่ 1 การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
พันธกิจที่ 2 การบริการวิชาการต่อสังคม
พันธกิจที่ 3 การวิจัยสร้างองค์ความรู้
พันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 การบริหารองค์กร
------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย (Objective)
1. ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
3. นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับชาติ
4. ชุมชนสังคมเห็นคุณค่าและสามารถธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------------------------
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการวิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
------------------------------------------------------------------
เป้าประสงค์ (Goal)
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 3 ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 4 ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรืออาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 5 บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
------------------------------------------------------------------
นโยบายการบริหารงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
1. ด้านยุทธศาสตร์และด้านอำนวยการ
1.1 มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐานการบริหารการศึกษาโดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
1.2 ยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
1.3 ใช้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน การกำกับติดตามงานในทุกระดับ
1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในและภายนอก พร้อมใช้งานและใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. ด้านวิชาการ
2.1 พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ
2.2 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญทักษะปฏิบัติเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในวิทยาลัยและชุมชน
2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยที่ผสมผสานความรู้ทางด้านการแพทย์ ภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ด้านวิจัยและนวัตกรรม
3.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านการศึกษาและด้านสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของท้องถิ่นและชุมชน

3.2 พัฒนาความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาด้านการวิจัยให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการต่อสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ

3.3 เสริมสร้างการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ด้านพัฒนาบุคลากร
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งสายอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน

4.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ก้าวทันวิทยาการด้านสุขภาพในระดับสากล

4.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุลากร

5. ด้านกิจการนักศึกษา
5.1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ด้านบริการวิชาการ
6.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ
6.2 ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศในการ บริการวิชาการ การศึกษาวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
6.4 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
6.5 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
7. ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

7.2 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และนอกสังกัดมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

7.4 ส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัย โดยการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

7.5 สนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกวิทยาลัย

พันธกิจของวิทยาลัย

1. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
2. การบริการวิชาการต่อสังคม
3. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารองค์กร

ค่านิยม

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

1. ทักทายด้วยการไหว้
2. พูดจาไพเราะ
3. ตรงต่อเวลา
4. รับผิดชอบซื่อสัตย์
5. การมีส่วนร่วม
6. ปรารถนาดีต่อกัน