ภาพกิจกรรม

23 กพ.2561 ผอ.กลุ่มวิจัย ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพรและคณะ ได้มาเสริมพลังกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัยโดย มอบนโยบายและทิศทางวิจัย สบช.ให้คณาจารย์ วสส.อุบลฯ และได้รับฟังการนำเสนอวิจัยของอาจารย์ วสส.อุบลเพื่อขอรับทุนวิจัย จากสบช. มีอาจารย์ที่นำเสนอวิจัยขอรับทุน 6 ทุน

ภาพกิจกรรมปี 2559

ภาพกิจกรรมปี 2560

ภาพกิจกรรมปี 2561