ปฏิทินรับสมัคร(รับตรง)

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การรับตรง

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 2560
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามหลักสูตร ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
27 มกราคม 2561 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
7. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ
. (เรียงลำดับคะแนนส่งให้วิทยาลัย)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ และ GPAอังกฤษ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX และผลการปฏิบัติงาน
29-31 มกราคม 2561
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 2 เท่า
. หลักสูตรอื่น 6 เท่า
. ของจำนวนโควตา หรือตามที่วิทยาลัยร้องขอ
1 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
1-2 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
3 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยสามารถเพิ่ม
การสัมภาษณ์
4 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ตามความเหมาะสม
หากมีผู้มีสิทธิ
เข้าสัมภาษณ์จำนวนมาก
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
12. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ GPAอังกฤษ และคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX ผลการปฏิบัติงาน และคะแนนสัมภาษณ์
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6-11 กุมภาพันธ์ 2561
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก