มาตรการป้องกันควมคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)