U
B
Image is not available
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
SCPH
Image is not available
Image is not available

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ในปีการศึกษา 2563 รับจำนวน 3 รอบ

1. การรับตรงจากพื้นที่
(รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้นม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต)

(ไม่รวมกลุ่มพัฒนาบุคลากร)

* ปิดรับสมัครแล้ว *

2. การรับแบบ Admissions
( รับผู้จบ ม.6 โปรมแกรมวิทย์-คณิต )
** สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.pi.in.th **

รับสมัครวันที่ 1-7 เมษายน 2563

3. การรับอิสระ
(จำนวนคงเหลือของแผนการผลิตจากการรับทั้ง 2 รอบ)
** สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา **

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระ

หมออนามัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

ทันตา
ภิบาล

1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) หรือนักวิชาการอื่นๆ

นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
2. เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นต่างๆในภาครัฐและเอกชนในหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน

รักสุดใจ

นายฉุกเฉิน !

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
2. เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นต่างๆในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

หมอยาน้อย

เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

 สายตรงผู้อำนวยการ

 

 

 

ดร.อรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ปรัชญาของวิทยาลัย
วิสัยทัศน์องค์กร
ค่านิยม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพกอปรด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีคุณภาพ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

Slider
พันธกิจของวิทยาลัย
อัตลักษณ์วิทยาลัย
วัฒนธรรมองค์กร

1. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
2. การบริหารวิชาการต่อสังคม
3. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารองค์กร

วินัย ใฝ่รู้ พอเพียง จิตอาสา

1. ทักทายด้วยการไหว้
2. พูดจาไพเราะ
3. ตรงต่อเวลา
4. รับผิดชอบซื่อสัตย์
5. การมีส่วนร่วม
6. ปรารถนาดีต่อกัน

Slider

ระบบฐานข้อมูลภาควิชาและหน่วยงานภายใน

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Image is not available

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Image is not available

กลุ่มงานบริการวิชาการ และวิจัย

Image is not available

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน (คลินิกทันตกรรม)
โทร: 045-210-270-74 ต่อ 144, 154

Image is not available

Facebook งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

Image is not available

Facebook ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วสส.อุบลราชธานี

Image is not available

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

Slider

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available

DATA CENTER

Image is not available

ระบบรายงานผู้บริหาร
EIS

Image is not available

DOWNLOAD

Image is not available

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(PIEis)

Image is not available

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA)

Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Image is not available

ระบบบริหารงานบุคคล
และระบบการลา

Image is not available

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Image is not available

ระบบทะเบียนนักศึกษา

Image is not available

งานการเงิน

Image is not available

งบทดลองเบิกจ่าย

Image is not available

ระบบ OPENPI

Slider
พันธกิจของวิทยาลัย
เพลงประจำวิทยาลัย
มาร์ช วสส.อุบลราชธานี

วิทยาลัย สา'สุขแห่งอุบล แหล่งสร้างคนให้รักชาติรักศักดิ์ศรี
นำวิชาความรู้ คู่ชีวี ม่วงขาวพลี ชีวิตนี้สู่ชุมชน (สามัคคี มีวินัย)
เรารัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักเกียรติประวัติ รักความสัตย์ซื่อ
รักคุณธรรม รักการฝึกปรือ รักที่ถือ มั่นที่สุด คือรักเธอ
เธอ คือ ปวงประชาชาวบ้าน ตรากตรำทำการงาน สร้างชาติไทย
เหงื่อทุกหยดทุกหยาดที่หลั่งไหล เพื่อลูกหลานและชาวไทยในแดนดิน
เราจะร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ จะเชิดชูคุณภาพความสดใส
สุขภาพดีถ้วนหน้าพาสุขใจ ด้วยฝีมือสา'สุขไทย วิทยาลัยอุบล

วีดีทัศน์แนะนำ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available
Slider

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี 
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: [email protected]
Facebook: SCPHUB