Category: ข่าวนักศึกษาปัจจุบัน

ข่าวนักศึกษาปัจจุบัน

(ฉบับที่7) ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษาปัจจุบัน

(ฉบับที่ 6) ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

อ่านต่อ »