ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เอกลักษณ์สถาบัน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีเอกลักษณ์ของสถาบันดังนี้


“สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”


สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
กับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ


อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตลักษณ์ของสถาบันดังนี้


“วินัย ใฝ่รู้พอเพียง จิตอาสา”
Disclipline, Seek Knowledge, Sufficient, Volunteer

ปรัชญา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่กอปรด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม
ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วัฒนธรรมขององค์กร
 ทักทายด้วยการไหว้
 พูดจาไพเราะ
 ตรงต่อเวลา
 รับผิดชอบซื่อสัตย์
 การมีส่วนร่วม
 ปรารถนาดีต่อกัน

สมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service Mind, Analytical thinking, Participation) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

S A P


S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์
A = Analytical thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจำแนก แจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
P = Participation (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) หมายถึง การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีระยะ 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567)
สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำในการผลิตและพัฒนาตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพ ชุมชนและอาเซียน

พันธกิจของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


พันธกิจที่ 1 การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
พันธกิจที่ 2 การบริการวิชาการต่อสังคม
พันธกิจที่ 3 การวิจัยสร้างองค์ความรู้
พันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 การบริหารองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการวิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
– ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
– ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน
– ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
– ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรืออาเซียน
– บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
– เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3 จำนวนหน่วยงานที่น าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ/หรือสังคมอาเซียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของระดับชาติ/อาเซียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5 จำนวนชุมชนที่สามารถดูแลสุขภาวะตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 6 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลลัพธ์การด าเนินงานตามคุณลักษณะการเป็นองค์กร สมรรถนะสูงในภาพรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51จากคะแนนเต็ม 5

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรภายนอกเพื่อความร่วมมือในทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสภาวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพ ชุมชนและกระทรวงสาธารณสุขโดยร่วมมือ
กับชุมชนและหน่วยงานทางสาธารณสุขในการเป็นแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 10 เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 11 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาศูนย์วิชาการ การฝึกอบรมและหน่วยบริการทางสุขภาพร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือในการผลิตที่ตอบสนองความต้องการระบบ
สุขภาพของประเทศและอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาระบบนิเวศน์ความเป็นอุดมศึกษาสีเขียว (Green University)
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุกรูปแบบเพื่อสร้างความผูกพันอันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 จำนวนของหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ AUN-QA
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2 จำนวนหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศ ระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3 จำนวนของหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐานสภาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4 จำนวนของชุมชนหรือหน่วยงานทางสาธารณสุขที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเท่ากับหรือมากกว่าระดับ Upper intermediate
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7 ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แหละหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมากขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่9 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมากขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 10 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ดำรงตาแหน่งตั้งแต่ รศ.ขึ้นไป
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 11 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 12 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 13 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 14 จำนวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 15 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 16 จ านวนผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 17 จ านวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนต่ออาจารย์ 1 ท่าน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 18 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองลวามต้องการระบบสุขภาพของระดับชาติ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 19 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 20 จ านวนของสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือในการผลิต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 21 จ านวนบุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติหรืออาเซียนในการพิจารณาผลงานวิชาการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติหรืออาเซียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 23 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 24 ร้อยละความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 25 ผลส าเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่ Green University
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 26 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาหรืออบรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 27 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 90 ของแผน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 28 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 29 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 30 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัย


คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
– จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไข ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม
– ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นตรวจประเมินและให้บริการด้านสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ส่งต่อผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม
– บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลงานการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขได้
– มีทักษะการสื่อสาร ให้สุขศึกษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
– มีทักษะการสื่อสาร ให้สุขศึกษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
– มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
– มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
– ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ