ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เอกลักษณ์สถาบัน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีเอกลักษณ์ของสถาบันดังนี้

“สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
กับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ

อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตลักษณ์ของสถาบันดังนี้

“วินัย ใฝ่รู้พอเพียง จิตอาสา”
Disclipline, Seek Knowledge, Sufficient, Volunteer

ปรัชญา (philosophy ) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
“จัดการศึกษาแบบบูรณาการผสานความรู้สู่ชุมชน พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อให้การบริการสุขภาพ”
ปณิธาน (Determination statement) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุขด้วย “สบช.” Transformations
ค่านิยมร่วมสถาบันพระบรมราชชนก : สบช. (Core Values)
: สถาบันฯ ผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะ 4Cs for C
: บูรณาการด้านบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสุขภาพเป็นเลิศ
: ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยั่งยืน

ค่านิยมหลัก “PHAS”
P : Participation (ร่วมแรงร่วมใจ)
H : Happiness (สร้างความสุขกาย-จิต)
A : Altruism (มุ่งผลเพื่อผู้อื่น)
S : Self-literacy (รอบรู้ในตนเอง)

อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที
(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันพระบรมราชชนก)

ค่านิยม
ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วัฒนธรรมขององค์กร
 ทักทายด้วยการไหว้
 พูดจาไพเราะ
 ตรงต่อเวลา
 รับผิดชอบซื่อสัตย์
 การมีส่วนร่วม
 ปรารถนาดีต่อกัน

สมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service Mind, Analytical thinking, Participation) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

S A P

S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์
A = Analytical thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจำแนก แจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
P = Participation (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) หมายถึง การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

วิสัยทัศน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ที่มุ่งสร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2569

พันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
พันธกิจที่ 1 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์
พันธกิจที่ 4 ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยสาธารณสุขในบริบทชุมชน และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพเพื่อสุขภาพชีวิตชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะการจัดการสุขภาวะบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 2 อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 3 ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 4 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 5 เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 7 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามที่สถาบันกำหนด
เป้าประสงค์ที่ 8 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เป้าประสงค์ที่ 9 เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละอาจารย์ประจําคณะฯ ที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยสาธารณสุขในบริบทชุมชน และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของจํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อจํานวนอาจารย์
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนครั้งของผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation per publication-5 years)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จํานวนเงินทุนวิจัยที่ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพเพื่อสุขภาพชีวิตชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนบุคลากรที่เป็นวิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.1 คณะฯ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 200)
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะฯ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวชี้วัดที่ 4.3 คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดี

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างอาจารย์เป็นมืออาชีพ (Professional Standard Framework : PSF)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านศตวรรษที่ 21 ด้านสาธารณสุข ยุคดิจิทัลพร้อมใช้ในการจัดการสุขภาวะชุมชนภายใต้อัตลักษณ์ของ สบช. บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะฯ และฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 ผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณในงานกิจการนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่สนับสนุนผลงานการวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศัยภาพนักวิจัย ให้มีสมรรถนะการขอทุนวิจัย/ตีพิมพ์วิจัยในต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างระบบพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาเครือข่ายและสร้างระบบและกลไกการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ รวมถึงการดำเนินงานกับฝ่ายต่างประเทศ เพื่อการสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ (Training center)
กลยุทธ์ที่ 13 สร้างหลักสูตรบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการชุมชนสร้างเสริม สนับสนุน สบช. โมเดล สู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาระบบและกลไกของการจัดสรรโควต้า (การคิดรอบสมัคร TCAS)
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 17 การปรับปรุงกฎระเบียบด้านค่าใช้จ่ายเรื่องการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมการสร้างรายได้การใช้พื้นที่และกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 20 เร่งรัดการออกระเบียบและกลไกที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดเก็บรายได้เข้าวิทยาลัยได้
กลยุทธ์ที่ 21 สร้างเสริมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 22 สร้างเสริมการรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 23 การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

สมรรถนะหลักของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก
Critical thinker : เป็นนักคิดวิเคราะห์
Communicator : เป็นนักสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
Collaborator : เป็นนักสานสัมพันธ์
Creator : เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
Community Engagement : ผูกใจชุมชน

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ