ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธย สธ. พร้อมมงกุฎ หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของวิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยฯว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษร พระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
คำขวัญ : “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” หมายถึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุดคือ คนที่ฝึกแล้ว
สีม่วง หมายถึง สีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

วัฒนธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก

“ร่วมแรง ร่วมใจ รักใคร่ผูกพัน มุ่งมั่นรับผิดชอบ ส่งมอบคุณธรรม”
ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรม ๔ เรื่อง รวมเป็นคำว่า PBRI มีความหมาย ดังนี้
P คือ Participation  หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจ
B คือ Bonding      หมายถึง รักใคร่ผูกพัน
R คือ Responsibility   หมายถึง มุ่งมั่นรับผิดชอบ
I  คือ Integrityหมายถึง หมายถึง ส่งมอบคุณธรรม

ต้นไม้ สี เพลงประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นอินทนิล
สีประจำวิทยาลัย : ม่วง ขาว
เพลงประจำวิทยาลัย : มาร์ช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัย สา’สุข แห่งอุบล แหล่งสร้างคนให้รักชาติรักศักดิ์ศรี นำวิชาความรู้ คู่ชีวี ม่วง ขาวพลี ชีวิตนี้สู่ชุมชน (สามัคคี มีวินัย) เรารัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักเกียรติประวัติ รักความสัตย์ซื่อ รักคุณธรรม รักการฝึกปรือ รักที่ถือ มั่นที่สุด คือรักเธอ เธอ คือ ปวงประชาชาวบ้าน ตรากตรำทำการงาน สร้างชาติไทย เหงื่อทุกหยดทุกหยาดที่หลั่งไหล เพื่อลูกหลานและชาวไทยในแดนดิน เราจะร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ จะเชิดชูคุณภาพความสดใส สุขภาพดี ถ้วนหน้าพาสุขใจ ด้วยฝีมือสา’สุขไทย วิทยาลัยอุบล

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ