กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มงานบริการวิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
งานการเงินและบัญชี
งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน