โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 • รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
  นายนิธิศ ธานี

 • งานการเงินและบัญชี
  – นางวารีพร สิทธิศรี
 • งานธุรการและพัสดุ
  – นางเพียงเพ็ญ ชื่นมณี
 • งานอาคารสถานที่
  – นางสาวสุภาณี กันถะกัสสานนท์
 • งานประชาสัมพันธ์
  – นางสาวณิระชา กายสิทธิ์
 • งานทรัพยากรบุคคล
  – นางสาวพัชรี ใสดี
 • งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  – นายเทพ นันทพูลทรัพย์
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  – นายอานุภาพ แสนใจ
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
  ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่

 • หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขชุมชน
  – นายจินดา คำแก้ว
 • หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข
  – นางวันเพ็ญ สมหอม
 • หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  – นางกิ่งแก้ว มาพงษ์
 • หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  – นางนุชจรินทร์ แก่นบุปผา
 • หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
  – นายสมคิด บรรสุทธี
 • หัวหน้างานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา
  – นายสารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา
 • หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  – นางสาวเบญญาภา ประกอบแสง
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ
  ดร.รับขวัญ เชื้อลี

 • รองผู้อำนวยการกล่มงานวิจัยและนวัตกรรม
  ดร.ภคิน ไชยช่วย
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
  นายวัชรพล ทองควัน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฯ

นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ