โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 • หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  – นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์
 • หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/กลุ่มงานบริการวิชาการ
  – นางสาวพัชรี ใสดี
 • หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  – นายเทพ นันทพูลทรัพย์
 • หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
  – นายอานุภาพ แสนใจ
 • หัวหน้างานบริการสุขภาพชุมชน
  – นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์
 • หัวหน้างานประสานเขตสุขภาพที่ 10
  – นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์
 • หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขชุมชน
  – นายจินดา คำแก้ว
 • หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข
  – นางวันเพ็ญ สมหอม
 • หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  – นางกิ่งแก้ว มาพงษ์
 • หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  – นางนุชจรินทร์ แก่นบุปผา
 • หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
  – นายสมคิด บรรสุทธี
 • หัวหน้างานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา
  – นายสารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา
 • หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
  – นางรับขวัญ เชื้อลี
 • หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  – นางสาวเบญญาภา ประกอบแสง
 • หัวหน้างานบริการวิชาการ การจัดการความรู้และประสานงานเครือข่าย
  – นายถนอมศักดิ์ บุญสู่
  – นายวัชรพล ทองควัน
  – นางสุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน
 • งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
  – นายภคิน ไชยช่วย
  – นางสาวปณิตา ครองยุทธ
  – นายศุภชัย ยาณะเรือง
 • งานเลขานุการกลุ่มรวม
  – นางสาวพิราพรรณ บรรพบุตร

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ