การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

ITA-Manual-2023-single-หน้าเดี่ยว_Page_01.jpg
ITA MANUAL 2023
ITA-MANUAL 2022
การประเมิน ITA วสส.อุบลฯ
คู่มือการประเมิน-ITA-2022_Page_01-scaled.jpg
คู่มือการประเมิน ITA 2022
word-document-document-text-150594.png
คู่มือการประเมิน ITA 2022 (ไฟล์ doc)
WEBSITE-ข่าวอาจารย์ บุคลากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ระดับวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
WEBSITE-ข่าวอาจารย์ บุคลากร (1)
ทำความรู้จักกันก่อน ITA 2023 Growth & Goals

แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565