วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๓๗ ในเนื้อที่ ๑๖๐ ไร่ ใช้งบประมาณ ๑๗๙ ล้านบาท บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๑ ถนนอุบลฯ-เดชอุดม เลขที่ ๑๘๗ หมู่ ๓ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๒๗๐-๗๔ โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๒๗๘ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

พุทธศักราชประวัติความเป็นมา
พ.ศ. ๒๕๓๙รับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน ๕๒ คน และรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน ๕๐ คน โดยฝากเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในชั้นปีที่ ๑ และเรียนชั้นปีที่ ๒ ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๐เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
พ.ศ. ๒๕๔๑เปิดขยายรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๔เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท)
พ.ศ. ๒๕๕๐พัฒนาหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน, ทันตสาธารณสุข, เทคนิคเภสัชกรรม)
พ.ศ. ๒๕๕๑เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๔เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๕เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๖พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินเป็น “ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์”และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม) เป็น “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม”

.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้านพยาบาล การสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม” และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อสกุลดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.
๑. นายสุเทพสงฆ์จันทร์พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
๒. พญ.อัญชลีอินทนนท์พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕
๓. นางศิริวัฒนธีรางกูรพ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
๔. นางศรีสมพรทรวงแก้วพ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
๕. นางสาวมุกดาสีตลานุชิตพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๑
๖. นายภรตโทนแก้วพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘
๗. ดร.อรรณพสนธิไชยพ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล : 24 มกราคม 2563

ตราสัญลักษณ์

cropped-logo_scphub-1.png

อักษรพระนามาภิไธย สธ. พร้อมมงกุฎ หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของวิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยฯว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษร พระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
คำขวัญ : “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” หมายถึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุดคือ คนที่ฝึกแล้ว
สีม่วง หมายถึง สีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย : ม่วง ขาว

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นอินทนิลน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ความหมาย :
อินทนิล คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ ได้รับฉยานามว่าเป็นราชินีดอกไม้ โดยอินทนิล มีความหมายว่า พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ มีอิทธิฤทธิ์มาก ช่วยคุ้มครองศัตรูหรือภัยอันตรายทั้งปวง

ความเชื่อ :

ต้นอินทนิลเป็นไม้มงคล ที่คนไทยสมัยก่อนมีความเชื่อว่าหากปลูกไว้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ ทำมาค้าขายกิจการรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา และช่วยคุ้มครองศัตรูหรือภัยอันตรายทั้งปวง

 

วัฒนธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก

“ร่วมแรง ร่วมใจ รักใคร่ผูกพัน มุ่งมั่นรับผิดชอบ ส่งมอบคุณธรรม”
ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรม ๔ เรื่อง รวมเป็นคำว่า PBRI มีความหมาย ดังนี้
P คือ Participation  หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจ
B คือ Bonding      หมายถึง รักใคร่ผูกพัน
R คือ Responsibility   หมายถึง มุ่งมั่นรับผิดชอบ
I  คือ Integrityหมายถึง หมายถึง ส่งมอบคุณธรรม

เพลงประจำวิทยาลัย

มาร์ช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัย สา’สุข แห่งอุบล แหล่งสร้างคนให้รักชาติรักศักดิ์ศรี นำวิชาความรู้ คู่ชีวี ม่วง ขาวพลี ชีวิตนี้สู่ชุมชน (สามัคคี มีวินัย) เรารัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักเกียรติประวัติ รักความสัตย์ซื่อ รักคุณธรรม รักการฝึกปรือ รักที่ถือ มั่นที่สุด คือรักเธอ เธอ คือ ปวงประชาชาวบ้าน ตรากตรำทำการงาน สร้างชาติไทย เหงื่อทุกหยดทุกหยาดที่หลั่งไหล เพื่อลูกหลานและชาวไทยในแดนดิน เราจะร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ จะเชิดชูคุณภาพความสดใส สุขภาพดี ถ้วนหน้าพาสุขใจ ด้วยฝีมือสา’สุขไทย วิทยาลัยอุบล