ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๓๗ ในเนื้อที่ ๑๖๐ ไร่ ใช้งบประมาณ ๑๗๙ ล้านบาท บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๑ ถนนอุบลฯ-เดชอุดม เลขที่ ๑๘๗ หมู่ ๓ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๒๗๐-๗๔ โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๒๗๘ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

พุทธศักราช ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. ๒๕๓๙ รับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน ๕๒ คน และรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน ๕๐ คน โดยฝากเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในชั้นปีที่ ๑ และเรียนชั้นปีที่ ๒ ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดขยายรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท)
พ.ศ. ๒๕๕๐ พัฒนาหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน, ทันตสาธารณสุข, เทคนิคเภสัชกรรม)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๖ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินเป็น “ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์”และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม) เป็น “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม”

.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้านพยาบาล การสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม” และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ สกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.
๑. นายสุเทพ สงฆ์จันทร์ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
๒. พญ.อัญชลี อินทนนท์ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕
๓. นางศิริ วัฒนธีรางกูร พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
๔. นางศรีสมพร ทรวงแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
๕. นางสาวมุกดา สีตลานุชิต พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๑
๖. นายภรต โทนแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘
๗. ดร.อรรณพ สนธิไชย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล : 24 มกราคม 2563

 
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ