ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 | 𝗦𝗖𝗣𝗛𝗨𝗕)

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง “มาตรการประหยัดพลังงาน”
เรื่อง “นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

นายศรเพชร ไตรศรี

12 ธันวาคม 2022