การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การสอนออนไลน์

ความสําคัญของการจัดการความรู้

ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยการสร้างการกระจายและการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทําให้เกิดการเติบโตสร้าง ความมั่งคั่งจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินงานจากการแข่งขันในเชิงขนาดเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ ความเร็วสร้างความได้เปรียบด้านการผลิตโดยอาศัยสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ทักษะและ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น จะเห็นได้ว่าความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรไม่มีขีดจํากัดยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่มยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้น จากความสําคัญของความรู้ดังกล่าวจึงเกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บเผยแพร่ถ่ายทอดแบ่งปัน และใช้ความรู้นั้นเพื่อประโยชน์ขององค์กรนอกจากภาคเอกชนที่ให้ ความสําคัญกับการจัดการความรู้แล้วภาครัฐก็ตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไว้ว่า

“ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา และคณะ

KM : การเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กิจกรรมการบรรยายวันที่ 24 มีนาคม 2565

กิจกรรมการบรรยายวันที่ 11 เมษายน 2565

แหล่งรวมเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

 1. เว็บไซต์สำหรับทำสไลด์ สื่อการสอนต่างๆ
  1. Canva
 2. เว็บไซต์สำหรับทำ Mind Mapping
  1. Coggle
  2. Mind Mister
 3. เว็บไซต์สำหรับ Quiz
  1. Quizizz
  2. Kahoot
 4. เว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
  1. Padlet
  2. Google Classroom
 5. เว็บไซต์สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบ Metaverse
  1. Gather Town

สร้างขึ้นด้วย Padlet

สร้างขึ้นด้วย Padlet