หนังสั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หนังสั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเภทรางวัล The best of Create&Film Editing คือ ทีมนักศึกษาฝึกงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินีไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์โดย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

ประเภทรางวัล The best of Create&Film Editing คือ ทีมนักศึกษาฝึกงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินีไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ