หนังสั้น The best of Content

หนังสั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเภทรางวัล The best of Content คือ ทีมนักศึกษาฝึกงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หนังสั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเภทรางวัล The best of Content คือ ทีมนักศึกษาฝึกงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์โดย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ