หนังสั้น The best of Content

หนังสั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 และฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเภทรางวัล The best of Content คือ ทีมนักศึกษาฝึกงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/106774330709084/videos/669029177232412/

กลุ่มงานบริการวิชาการ

7 พฤษภาคม 2020