ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมและสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ขวนขวาย เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมาย โดยมีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ