วสส.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2563

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2563” ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 17 คน และเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 33 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสาธารณสุขให้มีความรู้และความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสาธารณสุขให้มีความรู้ และความเข้าใจนโยบาย หลักการของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสาธารณสุขให้มีความสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพของชุมชนได้     
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสาธารณสุขให้มีความรู้และความสามารถจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสาธารณสุขให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์งาน เพื่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research; R2R) และการประยุกต์ใช้ R2R ไปใช้ในการพัฒนางานประจำ

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ