โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษา ผ่านการเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษา ผ่านการเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุ Interprofessional Education (IPE) ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาลจำนวน 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์เข้าร่วมเป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการลงชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะ ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และช่วยลดความตึงเครียดในการทำงานระหว่างวิชาชีพในอนาคต

ลิงก์ภาพกิจกรรม  : https://photos.app.goo.gl/UmpzQXpJwegVXyeBA

กลุ่มงานบริการวิชาการ

10 สิงหาคม 2020