วสส.อุบลราชธานี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับอาชีวศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ