โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษา ผ่านการเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ รุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษา ผ่านการเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุ Interprofessional Education (IPE) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาลจำนวน 120 คน พร้อมทั้งคณาจารย์เข้าร่วมเป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการลงชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะ ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และช่วยลดความตึงเครียดในการทำงานระหว่างวิชาชีพในอนาคต

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ