ห้องให้คำปรึกษา | 1421

ห้องให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ห้องหมายเลข 1421 อาคารเรียนรวมและหอนอน 10 ชั้น ชั้น 2
(ตรงข้ามกับห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4101

โดยอาจารย์ และนักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาทุกๆ วันพุธในช่วงเวลา 13.00-16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ