การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 เมษายน 2564)

4. แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

5. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

5.3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสอน

5.3-6 แบบที่ 5.1  อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย

5.4  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสอนข้าราชการพนักงานกระทรวงสาธรณสุข

6. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

6.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

6.3  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธรณสุข

7. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

7.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทาง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่างข้าราชการพลเรือนสามัญ

7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

7.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มต่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

7.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการลาและการมาทำงานสาย

7.6 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ