วีดีทัศน์”เข่งฮักรักษาใจ”

“เข่งฮักรักษาใจ” วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆 การประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญาสาธารณสุขไทย” โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาสาธารณสุขไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

กลุ่มงานบริการวิชาการ

30 เมษายน 2021