มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย “คณะกรรมการการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)” ได้ยกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเข้มงวด โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านมาตรฐาน การประเมินสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1HQDZN9FVZHqILDifYg3a3Di3KFg5aCs5

งานประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2021