(ฉบับที่ 6) ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ประกาศฯ (ฉบับที่ 6) https://drive.google.com/drive/folders/1IPcDzWJ_IYlzdfW-MVtiJIIvHUFhc7VI

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ