“ครูดีในดวงใจ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันพฤหัสดีที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้นระหว่างศิษย์กับอาจารย์ และยังแสดงถึงประเพณีอันดีงาม ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย

และโอกาสนี้ ดร.อรรณพ  สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชู ครูดีในดวงใจ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยเป็นผลการโหวตจากนักศึกษาแยกรายหลักสูตรและชั้นปี จำนวน 4 ท่าน และผลโหวตครูดีในดวงใจ ” Popular Vote ” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 จำนวน  1  ท่าน  รวมทั้งหมด 5 ท่าน

งานประชาสัมพันธ์

24 กันยายน 2021