รับสมัครบุคคลทั่วไปอบรมในหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worke

รับสมัครบุคคลทั่วไปอบรมในหลักสูตรระยะสั้น
🎉หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker🎉
✨รับจำนวนจำกัดเท่านั้น ! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !✨

📌คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

📌วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลทั่วไปให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในการให้บริการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือ ในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวดูแล

📌ผู้สนใจติดต่อได้ที่ : ดร.ปณิตา ครองยุทธ โทร 081 579 7585 

กลุ่มงานบริการวิชาการ

24 ธันวาคม 2021