ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2564

อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย และอาจารย์จินดา คำแก้ว เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Ideal in Health 2021; 4(4): 566-572. ชื่อผลงานวิจัย ” Preventive Behavior of Opisthorchiasis among People in Ubon Ratchathani Province, Thailand”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://doi.org/10.47108/jidhealth.Vol4.Iss4.164

ดร.ปณิตา ครองยุทธ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Journal of Public Health and Health Sciences 2021; 3(3): 1-13 ชื่อผลงานวิจัย “Quality of Life among Elderly People with Chronic Diseases during the First Wave of COVID-19 in Ubon Ratchathani Province”
ดาวน์ โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs/article/view/249430
อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Journal of Public Health and Health Sciences 2021; 3(3): 24-32 ชื่อผลงานวิจัย “The Elderly: A Cross-Sectional Study with Knowledge and Oral Health Care Behavior” ดาวน์ โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs/article/view/250788
อาจารย์นิธิศ ธานี และอาจารย์กิ่งแก้ว มาพงษ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2564; 18(1): 648-662. ชื่อผลงานวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้ประกอบอาชีพผลิตอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์ โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/article/view/248045
อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย และ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2564; 4(2): 169-181. ชื่อผลงานวิจัย “บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242107

อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย และอาจารย์ศุภัย ยาณะเรือง เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน 2564; 7(4): 117-127. ชื่อผลงานวิจัย “พฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph/article/view/249329
อาจารย์สาวิตรี สุมาโท และ อาจารย์อนุสารณ์ บุญทรง เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน 2564; 7(4):141-149. ชื่อผลงานวิจัย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจัดการขยะอันตรายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph/article/view/248627
อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย ดร.ภคิน ไชยช่วย อาจารย์จินดา คำแก้ว อาจารย์พนาไพร โฉมงาม และอาจารย์นุชจรินทร์ แก่นบุปผา เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2564; 5(3): 106-118. ชื่อผลงานวิจัย “การประเมินผลการจัดการเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/article/view/250561
อาจารย์กิ่งแก้ว มาพงษ์ อาจารย์ธนิสสา รามฤทธิิ์ และอาจารย์พัชราพร ดิษทับ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) วารสารทันตาภิบาล 2564; 32(2): 70-82. ชื่อผลงานวิจัย “พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในช่องปากของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/view/251152
อาจารย์วันเพ็ญ สมหอม อาจารย์นิลุบล ปานะบุตร และอาจารย์วิชากร ว่องธวัชชัย เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) วารสารทันตาภิบาล 2564; 32(2): 83-96. ชื่อผลงานวิจัย “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการจัดฟันเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/view/251464
อาจารย์กิตติยา ศรีมาฤทธิ์ อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย ดร.ภคิน ไชยช่วย และอาจารย์พรพรรน์ มันตะสูตร เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(1): 1-16. ชื่อผลงานวิจัย ” ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/248061
ดร.เกศิณี หาญจังสิทธิ์ ดร.ภคิน ไชยช่วย และ ดร.อุรารัช บูรณะคงคาตรี เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(1): 17-31. ชื่อผลงานวิจัย ” ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิฟิลิสในนักเรียนอาชีวศึกษา”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/247722
ดร.ปณิตา ครองยุทธ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(1): 47-60. ชื่อผลงานวิจัย “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/248662
อาจารย์ศตายุ ผลแก้ว อาจารย์นัจรินทร์ เนืองเฉลิม อาจารย์พนาไพร โฉมงาม อาจารย์พาณิชา สร้อยทอง และอาจารย์ศุภกิตติ์ วิบูลย์ศักดิ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(1): 61-74. ชื่อผลงานวิจัย “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/248030
อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย และ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารพยาบาล
ราชภัฏอุุบลราชธานี 2564; 1(2): 1-11. ชื่อผลงานวิจัย “การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ ตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Oh0e2w2lCkzhn4Afc9iKlJ3TnLLvr–y/view?usp=sharing

อาจารย์วุฒิฌาน ห้วยทราย และอาจารย์สมพร แก้วทอง เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(2): 1-16. ชื่อผลงานวิจัย “การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/247877
ดร.เกศิณี หาญจังสิทธิ์ ดร.ภคิน ไชยช่วย และ ดร.อุรารัช บูรณะคงคาตรี เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(2): 58-74. ชื่อผลงานวิจัย ” ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิฟิลิสของนักเรียนเทคนิค”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/247771
อาจารย์นัจรินทร์ เนืองเฉลิม และ ดร.ภคิน ไชยช่วย เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2564; 1(3):21-33. ชื่อผลงานวิจัย ” การประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/248117

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2022