ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs/article/view/227312
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://docplayer.net/201602541-Factors-affecting-heavy-drinking-of-vocational-students-in-northeast-thailand.html
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246845
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet/article/view/241375
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/article/view/218678
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/193309
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/view/203594
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/view/221885
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/187410
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/244463
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/237331
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph/article/view/247573
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1etjc6D-qpQ63kEsEGGkyXXANFD5IKGNM/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1fhM_SD0xZ7alh2SyjNHTrUpc5Ot7USlX/view?usp=sharing

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

15 กุมภาพันธ์ 2022