ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST/article/view/181250
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://www.jrest.net/index.php/jrest/article/view/28
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal/article/view/201056
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/view/182521
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211518
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211520
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/240313
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Nic0U3yUhQyKYgRqDKwl11UKJ11UWfo9/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1JnNA73uiRNjG4fCppNGmUIu8K77Ok2Hg/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/10W5wPx10b9yFaQ6Uw7WQVkH9jmy2JC_H/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Ub5VH-PP5fkORUw-3mQGVe8S5q3_yjWY/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AIs7d097D4pN-2iCoSaCrt_YH3F4Sc8z/view?usp=sharing

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

14 กุมภาพันธ์ 2022