ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/253621
ดาว์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/view/241162/176408
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/12328
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph/article/view/253765
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/258492
ดาว์นโหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JDPC3/article/view/254311
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/255878/176147

ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://spaj.ukm.my/ijphr/index.php/ijphr/article/view/382
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/environsci.2022035
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johss/article/view/257341/174854
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://i-jeh.com/index.php/ijeh/article/view/101
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258349

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

17 กุมภาพันธ์ 2022