ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=14379&name=Effect_of_Dental_Health_Education_Program_among_Grade_Six_Students_at_Ban_Khu_Mueang_School_(On_Anukrok),_Ubon_Ratchathani_Province
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/164240
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet/article/view/156552
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1pBfA7tD1KvQX7bt4a_NgANU19Apn9dSa/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/115227
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva/article/view/138421
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dhtg2Qkj-HyjSyCPztECUWfB2iggMx6o/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/15gECEa8Z8x2R65AkfSm-2ZSYgM1DZLkM/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/163lYfI5TNFTzbYzWjFI8qUkph03-hR0F/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mouhPjlSMP51CZ-b-huRSjn7QFfeFUo3/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/17BaLtXB-i6zZUbC2WIa3yhwtGYJt0QE-/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1JilVqu62hiGw-P-sBTYKHbyFJhS4-JhW/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1TYKMtGgn0MYDg4LxlVZB1ZfuErRPkcsu/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/13Rs1on7dQJ6FJNV7CGf7mABpcLP2VhvC/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ibeTiXBOnWW5Jj_mNaSOx0sVHYWkAQmq/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1wzbsU2ZGueyKELKCHrgZ0GL5-QxdJ8wT/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12r8h-AWeBkBrysWsLwMW0pYt1X-OWBNO/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/11xp9ZnE38mw8rfJRECHbqMEuTj2y2Nz7/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mspBCptWJbTAONS3N0gw94fAaokwv32L/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1NQ0KlIa2POx_zubazMNFWrEX1E9A6k46/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1yBNnjzdcUbqeMEEE7VWSCwunBfQ2Qk-L/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AJSbNH6lokNhK_M4vTH2EMLDu4eoBBlT/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1-zdoaUgG4Ag5I2qu1mebwIP5Qsk6NpIw/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1H3r6O8nSy5MUV02RfehRjNbLzwDUUk6h/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dZai6g9bMnWZrMWmNufrDEtyTnbhcnjM/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1sNmCQXB1fI6PHv0cvwXA2caRUZm-zuvO/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ov9kPc_Pp6BXDRuXNmCyzhSILoMMqJj1/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1O7U26Jnr_Gr7haLV-YtEq5MnEN2WjN2E/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1UMhUPXXH9BQ4aYN1Ng2iXfjJHf7l6Xhg/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1K70k2tt_jKqEbs9ubP2yg5YJqujkGB9M/view?usp=sharing

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

13 กุมภาพันธ์ 2022