ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/99136
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Q9ATcB3nP8EoVCFLW1hw82m8crRp_iqH/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1qNEsMKzxOcWjTBpEMXaplV3J4NlBNRUl/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1U47Z_08gGNDHmYHGAifAr3jDUiCPlWrn/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/19IJtcERA4iccs9Pu8rzJYJKLLIxYb6eK/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1bSEqdqTH06y22bFpndZ139CWS673Ld8C/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HMsvOxQpj386A_aBZedbJQVh6shOYZoB/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1jGnoIjfNmWq6RKZdXzSl9qUycCQJhA9z/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dnp5UwVQYjAlaOLeNnn_XkRcNdGJwg6Q/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1DZt6xpxbXOGbLibW2n–qmStFWcqeVD8/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1j3QdpCmiHqZBeNGamlmrCTvGcNdJD8LJ/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1CWjI1_WFx8K86M-WQkseRTWVjecmvNh9/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1FK-y_Ss2yn69JGByioL0JBqFZfICcIEU/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1EmiEVnfdeh688BuXb0L4vjZPbYZks7_6/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HDji08Z7QbwbMr972ktWniyc67ccrTYW/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/15qurXe7C52DgjmvjBHe1AP-88TPzuEdc/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1LZhRzQUXjAWHsBCHx32uPpRRsy2UvH4Q/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงาhttps://drive.google.com/file/d/1EBMf0r-ZKI63VRIoqupKw4M7ethoKgJD/view?usp=sharingนได้ที่
ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1TuOce1ybxEq0LwuMf3g5gf2CloC74Buc/view?usp=sharing

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

12 กุมภาพันธ์ 2022