คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นผลผลิตที่ได้จากการจัดการความรู้การจัดการความรู้ด้านวิชาการ หรือ Knowledge Management (KM) โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดการความรู้ทางด้านงานจัดการเรียนการสอน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคณาจารย์และผู้ที่สนใจต่อไป

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ

27 พฤษภาคม 2022