เราชาว PHAS คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รวมพลังปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว Green Office

เราชาว PHAS รวมพลังปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว Green Office

ร่วมฟังนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธณ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธณ จังหวัดพิษณุโลก และวิทยากรที่จะมาแนะนำแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว อีกทั้ง 6 หมวด

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

23 พฤศจิกายน 2022