แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
:: เข้าสู่เว็บไซต์งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ::

นายศรเพชร ไตรศรี

27 ธันวาคม 2022