นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบาย “งดการรับ การให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ในทุกโอกาส ขอให้แสดงความปราถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อออนไลน์ หรือทำกิจกรรมอาสาแทน เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
———————————-
👉 อ่านประกาศคลิกที่นี่ : https://moph.cc/nogiftpolicy
———————————-
📲 เว็บไซต์ : https://scphub.ac.th/
———————————-
👉 Social media : https://www.facebook.com/scphub.ac.th/
———————————-
#สถาบันพระบรมราชชนก #มาเป็นครอบครัวเดียวกัน #SCPHUB #PHAS #nogiftpolicy

นายศรเพชร ไตรศรี

4 มกราคม 2023