ราชกิจจานุเบกษา แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

ราชกิจจานุเบกษา

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

อ่านประกาศคลิกที่นี่

นายศรเพชร ไตรศรี

5 มกราคม 2023