ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ