ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

กลุ่มงานบริการวิชาการ

12 กุมภาพันธ์ 2018