ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

✅ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | Click here
✅ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการจากสถาบันพระบรมราชชนก | Click here1
✅ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ | Click here2
✅ กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | Click here3
✅ แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | Click here
✅ ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | Click here
✅ สรุปแผนพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก | Click here
✅ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สธ 1104/1947 ลว.10 เมษายน 2566) | Click here
✅ ข้อมูลเดิม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | Click here
✅ ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม พ.ศ. 2566 | Click here
✅ ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 | Click here
==============================
ช่องทางการส่งกลับข้อมูล :
กลุ่มงานอำนวยการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นายศรเพชร ไตรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
E-mail : [email protected]
==============================
“ปัญญาเพื่อชุมชน : Wisdom for Community”
“วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”

นายศรเพชร ไตรศรี

25 เมษายน 2023