ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตร ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(โครงการบุคคลทั่วไป)

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

(โครงการบุคคลทั่วไป)

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

(โครงการนโยบายภาครัฐและเอกชน)

 

 

แบบรายงานผลตรวจร่างกาย

 

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (รอบที่ 3)

 

 

รูปแบบการสัมภาษณ์

 

IT-Scphub

26 พฤษภาคม 2023