ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

โครงการนโยบายภาครัฐและเอกชน

 

IT-Scphub

22 มิถุนายน 2023