รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอแสดงความจำนงในการย้าย/โอน

นายศรเพชร ไตรศรี

23 มิถุนายน 2023