ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

ปฏิทินรับรอบรับตรงอิสระ

 

IT-Scphub

2 กรกฎาคม 2023