ประกาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓