ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขด้านเวชกิจฉุกเฉิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขด้านสาธารณสุข
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ