การอบรม KM เรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ

📣 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม KM เรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565
“𝑯𝑶𝑾 𝑻𝑶 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”
𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 กำหนดการ :
https://drive.google.com/file/d/1bFzLZ7k8dKH88WBzGdnFomlMbEWatjXy/view?usp=sharing

** เลื่อนจากระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 **

𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 :
https://zoom.us/j/5111121400?pwd=QWp3R2g1MmdxTzhWN2FZUmpZbGZUQT09
Meeting ID : 511 112 1400

Passcode : 123456

𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐙𝐎𝐎𝐌 : https://drive.google.com/file/d/1hsYabGj_i3BeG5IZa5flsY5spNGxGjtx/view?usp=sharing


📢 จัดโดย…กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริการวิชาการ

5 พฤษภาคม 2022