โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน ควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

📣 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วม📣

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน ควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

⏰ วันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2565 | 8.30-17.30 น.
📍ณ ห้องประชุมนนทรีย์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

📢 จัดโดย…งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริการวิชาการ

27 พฤษภาคม 2022